Instruks for Fuglemyr Skytebane

 1. Beskrivelse
  • Skytebanen ligger på eiendom: Gnr. 335 / Brn. 254 i Søndre Asker
  • Koordinater: N59.57, E10.50
    
 2. Varsel om skyting
  • Rødt flagg skal heises minimum 15 minutter før skyting starter.  Det ligger flagg på både standplass 100m og standplass 200m.
  • Bom ved standplass 100m som leder ut på skyteområdet skal stenges minimum 15 minutter før skyting starter.
    
 3. Varsel ved ulykker
  • Ring 113 umiddelbart.
  • Dersom det ikke er dekning skal sikringsradioens røde knapp holdes inne i 3 sekunder.  Du blir da koblet til nødsentralen.
  • Våpen skal sikres og pakkes ned! Nødetatene vil ikke komme inn på området før det er bekreftet sikret.
  • Hjertestarter er på standplass 200m.

 4. Regulering av skyting
  • Alle sivile kaliber er godkjent brukt på skytebanen.
  • All skyting stanses, våpen sikres og legges ned dersom det kommer mennesker eller dyr inn i farlig område.
  • Det skal kommuniseres på radio mellom standplassene når det er ønske om midlertidig stans i skytingingen for å gå ut på skyteområdet.
  • Dersom ingen svarer på radio skal det fysisk sjekkes at det ikke pågår skyting på den andre standplassen.

 5. Skytetider
  • Skyting skal kun foregå i henhold til oppsatte tider. Oversikt over tider er oppslått på standplass 100m og 200m.

 6. Ansvar
  • Hver skytter er ansvarlig for å opptre slik at han/hun ikke skader seg selv eller andre, og ikke forårsaker skade på skytebanen og dens omgivelser.
  • Brukere av banen skal rydde opp både hylser og brukt blinkmateriell.

 7. Bruk av skytebanen
  • Adgangskort skal bæres synlig.
  • Ved fellestreninger holder det at skyteleder har gyldig adgangskort.
  • Alle som benytter skytebanen skal skrive seg inn i besøksprotokollen FØR personen avfyrer første skudd.  Fult navn og hvilken forening man tilhører skal skrives inn.  Ved endt skyting skal antall skudd avfyrt skrives i protokollen.
  • Ved arrangering av stevner er det stevneleder som er ansvarlig for at protokollen blir fylt ut.

 8. Ved endt bruk av skytebanen skal flagg fires og anlegget låses
  • Påse at alle skyteluker er lukket og låst
  • Påse at bommen låses med hengelås

 9. Diverse
  • Denne instruks er godkjent av politiet i Oslo politidistrikt, den (dato) Og finnes oppslått på følgende steder: Standplass 100 meter og 200 meter, samt ligger vedlagt der flagg hentes ut i forkant av skyting

 

Feil og mangler som berører sikkerheten skal utbedres umiddelbart. Uregelmessigheter ved anlegget skal rapporteres til Baneutvalget for Fuglemyr skytebane.

Brudd på instruksen vil medføre bortvising for kortere eller lengre tid.